, 'opacity': false, 'speedIn': , 'speedOut': , 'changeSpeed': , 'overlayShow': false, 'overlayOpacity': "", 'overlayColor': "", 'titleShow': false, 'titlePosition': '', 'enableEscapeButton': false, 'showCloseButton': false, 'showNavArrows': false, 'hideOnOverlayClick': false, 'hideOnContentClick': false, 'width': , 'height': , 'transitionIn': "", 'transitionOut': "", 'centerOnScroll': false }); })

Patekimas į įstaigą

 

               Globos namai, į kuriuos siunčiamas asmuo, vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo Nr. A1-355 (Žin., 2012, Nr. 89-4664), 55 punkto nuostata yra parenkami atsižvelgiant į asmens (globėjo, rūpintojo) pageidavimą ir Globos namų galimybes suteikti reikiamas paslaugas. Apgyvendinant asmenis mūsų Globos namuose, pirmenybė teikiama Alzheimerio liga ir demencija sergantiems asmenims.

 

               Gyvenamosios vietos seniūnijos socialiniam darbuotojui Asmuo, (vienas iš suaugusių šeimos narių), jo globėjas, rūpintojas ar kitas suinteresuotas asmuo pateikia šiuos dokumentus:

1) Asmens (globėjo, rūpintojo ar kito suinteresuoto asmens) raštišką prašymą, kuriame, nurodo tuos socialinės globos namus, kuriuose nori apsigyventi ar apgyvendinti jam artimą asmenį.

2) Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę).

3) Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą (išduoda seniūnija).

4) Medicininių dokumentų išrašą (F 027/a), kurį išduoda šeimos gydytojas (išraše šeimos gydytojas nurodo pagrindines asmens ligas ir pateikia išvadą dėl socialinės globos namų profilio (išvados pvz. asmuo gali gyventi – bendro tipo socialinės globos namuose).

5) Neįgaliojo ar pensininko pažymėjimą.

6) Specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos, išduotos Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT), kopiją.

 

               Atsižvelgiant į aplinkybes reikia pateikti papildomus dokumentus: Pvz; jeigu asmuo, kuriam būtinos socialinės globos paslaugos yra neveiksnus ir jam paskirtas globėjas/turto administratorius arba jis yra įgaliojęs kitą asmenį tvarkyti jo dokumentus reikia pateikti: globėjo ar įgalioto asmens paso kopiją, taip pat teismo nutarimo ar įgaliojimo kopiją.

 

* Kitus reikalingus dokumentus užpildo seniūnijos socialinis darbuotojas, dalyvaujant asmeniui ar jo globėjui, rūpintojui ar kitam suinteresuotam asmeniui.

 

              Miesto (rajono) savivaldybės administracijos Specialiųjų poreikių nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo komisija apsvarsčiusi asmens prašymą vieno mėnesio laikotarpyje informuoja apie priimtą sprendimą dėl stacionarios socialinės globos teikimo.

 

* Į seniūnijos socialinį darbuotoją kreipiamasi tuo atveju, kai asmuo neturi galimybių mokėti visos nustatytos kainos už paslaugas. Kai asmuo gali susimokėti visą kainą iš savo lėšų, jis ar juo besirūpinantis asmuo 1,2,4,5 ir 6 punktuose nurodytus dokumentus pateikia Globos namų direktoriui ir jeigu yra laisvų vietų sprendimas dėl apgyvendinimo gali būti priimtas tą pačią dieną.

 

Mokėjimas už socialinės globos paslaugas

              Jeigu asmuo neturi galimybių savo lėšomis mokėti už socialinės globos paslaugas, tai jo finansines galimybes vertina asmens (šeimos) gyvenamosios vietos savivaldybė. Mokėjimo dydis kiekvienam asmeniui nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens finansines galimybes, teikiamų paslaugų rūšį ir socialinės globos kainą.

             Už trumpalaikę socialinę globą asmuo moka 80 procentų gaunamų pajamų (turtas nevertinamas).

             Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas vertinant asmens pajamas ir turtą:

 • Jeigu asmens turto,  turėto per 12 mėnesių iki kreipimosi dėl socialinių paslaugų skyrimo, vertė yra mažesnė už asmens gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą tokiu atveju asmuo už paslaugas moka 80 procentų nuo gaunamų pajamų per mėnesį.
 • Jeigu asmens turto, turėto per 12 mėnesių iki kreipimosi dėl socialinių paslaugų skyrimo, vertė yra didesnė už nustatytą turto vertės normatyvą, tokiu atveju asmuo moka 80 procentų nuo gaunamų pajamų ir 1 proc. nuo turto vertės, viršijančios nustatytą turto vertės normatyvą.

             Tais atvejais, kai asmuo gyvena su šeima ir šios šeimos (artimųjų, giminaičių) gyvenamoji patalpa, kurioje jie ne mažiau kaip 1 metai yra deklaravę savo gyvenamąją vietą, yra asmens (besikreipiančio dėl socialinės globos paslaugų) nuosavybės teise turimas turtas, šios patalpos į asmens turtą neįskaitomas.

 

 
 • VšĮ MUNIŠKIŲ GLOBOS NAMAI


  Saulėtekio g. 6, Muniškių k., Babtų sen., Kauno r.

  Tel./fax. (837) 523 373,

  Direktorės mb.
  +370 61430710

  Slaugytojų mb.
  +370 62658897.

  El. paštas direktoremsn@gmail.com

 • Lankytojai priimami


  GYVENTOJŲ LANKYMAS

  10:00 - 12:30 ir
  14:30-17:30